...

چه خوب بود دیروز ...

وقتی گفتی درخت هر چه پربارتر سر به زیرتر.

و چه دردناک بود امروز

دندان های جونده تبر!

/ 1 نظر / 18 بازدید
تبر

اون ارّه ست که دندون داره! تبر که دندون نداره! اگه یه ذره دقت کردده بودی میفهمیدی دقیقا کی گازت گرفته و تقصیر گردن کس دیگه نمینداختی