...

واژگون کاشت کاج را

تا مگر سوزن هایش به زیر پوست زمین بخرامد

و بخراشد جبه را

/ 6 نظر / 12 بازدید
فریبا

هرگز نمی توان حقیقت را واژگون کرد!!!

فرحناز

سلام----من اومدم

فریده جلیلوند

وقت زیبا به نوشته تان که فکر میکنم چه ارامشی دارد !در همان غوغایش زنده باشید . فریده جلیلوند

و بر آبنوس سرد سینه خاک نقشی شود ز بوسه این تقدیر واژگون

نیما فیاض

و بر آبنوس سرد سینه خاک نقشی شود ز بوسه این تقدیر واژگون

باران

بخراشد جبه را و بشکافد ... به امید هسته !