و اما بعد تر ...

شارع چو شرع تدوین می کرد نام ما را به خاطر آورد که شهادتین ما مردود است، چون مسیر عقل ما مسدود است.

اگر به چشم ببینیم مالی بردند یا نانی به حرام خوردند یا بی گناهی در خفا کشتند

ما را به محکمه جایی نباشد

 

و چون به هزار جور به محکمه راه بریم، کسی به شهادت ما اعتنا نکند، که ما دیوانه ایم و مجنون. و مجنون  بر تمییز دادن خیر و شر ، عدل و ظلم  و ... توانا نباشد

 

این بود که ما از یکی از مواهب شخصیت بخش به آدمیان که همانا ادای دین شهادت برحرمان همنوع در اجحاف دیگر همنوع بود بی بهره شدیم

 

که این بهتر از ادای سوگند دروغ

 

و ما سکوت کردیم.

 

و این ماجرا همچنان ادامه دارد ....

/ 4 نظر / 17 بازدید
فریبا

تا کی باید سکوت ادامه داشته باشد! دیگر طاقت ندارم دلم حسابی پر است...

باران

سکوتت پاینده ... که اهلش می فهمد سکوت فراتر از فریادها را ... و چه خوشحالم که هنوز هست کسی که بر گزیند سکوت را بر " ادای سوگند دروغ "[گل]

آبان

دیدن فیلم راز رو واسه خودم تجویز کردم

م.عوجی

تنه این جور نوشتن هستم. مدتهاست که دلم برای این سبک مطالب تنگ شده است