می گردم ....

برای چاپ این کتاب به دنبال ناشر می گردم ...

خواب و رویا و بازتابهای فراطبیعی آن

مقدمه

رویاها همواره کانون کنجکاوی، علاقه و جستجوی ذهن بشر بوده اند. آنها از یک سو به انواع عقاید غلط و نظرات نادرست انجامیده اند و از سوی دیگر باعث تسریع تحقیقات روانشناسی، عصب شناسی و فراروانشناسی شده اند. در این کتاب که از ترجمه فصول 4 و 5 جلد 18 مجموعه کتاب های پاندیت شریرام شارما آگاریا وانگهاما گردآوری شده است ، واقعیت، منشاء ، بازتابها و استلزام های رویا به صورت مشروح مورد بحث قرار می گیرند.

توضیحات مشروحی از تاریخچه و گرایشات فلسفه وعلم رویا در شرق و غرب ارائه می گردد. افسانه ها و حقایقی در مورد تحصیل دانش حسی فوق العاده، پیش بینی آینده و ژرفنای روانشناختی ذهن ناخودآگاه و دنیای ناشناخته خود درون از طریق رویا در این کتاب بیان می گردند. نتایج بررسی فرضیه های فروید، یونگ و معاصرین و جنبه های مرتبطی از علوم معنوی قدما به صورت مبسوط مورد بحث قرار می گیرند. در مورد وضعیت موجود و حوزه آتی تحقیقات بر روی رویا بحث می شود و به یافته ها، تشخیص امراض، و شیوه های درمانی مبتنی بر رویا توجه خاص می شود.خوانندگان در می یابند چگونه رمزگشایی رویاها به درمان ناهنجاری های روان تنی کمک می کند.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید