...

تب دار و بی قرار

در ساعت یک قرار بی بوسه

در ساعت یک قرار بی آغوش

چه توهم بزرگی بود

سال های دور

که فکر می کردم عاشق شده ام!

/ 2 نظر / 27 بازدید
mensch

تب دار و بی قرار در ساعت یک قرار بی بوسه در ساعت یک قرار بی آغوش چه توهم بزرگی بود سال های دور که فکر می کردم عاشق شده ام!

سکوت مقدس

معنی این تکرار را نفهمیدم و فکر می کنم اگر نظر گذاشت می شد بهتر بود