سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

...

آره نه آره نه آره نه . . . این کلاف سردرگم را از هم بدر. تو فرزند گره های کوری. کوری؟ تا به حال ندیده ای؟ دیده ام دیده ام دیده ام..   ن__________________________ه 
/ 4 نظر / 125 بازدید
خرداد 92
1 پست
آذر 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
4 پست
دی 90
5 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
2 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
5 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
5 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
4 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
4 پست
تیر 89
6 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
4 پست
آذر 88
6 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
5 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
5 پست
بهمن 87
12 پست
دی 87
10 پست
آذر 87
7 پست
madness
3 پست
قهوه_تلخ
1 پست
دلقک
1 پست
دیوانگی
3 پست
مجنون
3 پست