سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

آری برادر...

آری برادر ...

سکوت رام ناآرام خاکستری است...

 

پ.ن. ترجمه یک کتاب جدید تمام وقتم را گرفته است.

هوس کردم کتاب بخوانم . کوه بروم . اما وقت ندارم.

چه کتابی بشود،کتابی که سال ٨٨ از نمایشگاه کتاب خریداری شد.سال٨٩ دارد ترجمه می شود و اگر مترجمش شانس بیاورد سال ٩٠ منتشر می شود.

+ فرشاد موتمنی ; ۸:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱/٢٩
    پيام هاي ديگران ()