سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

...

واژگون کاشت کاج را

تا مگر سوزن هایش به زیر پوست زمین بخرامد

و بخراشد جبه را

+ فرشاد موتمنی ; ۸:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/۱۸
    پيام هاي ديگران ()