سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

باور کن

Hartley's First Law:
You can lead a horse to water, but if you can get him to float on his back, you've got something.

قانون اول هارتلی :

می توانید اسبی را به لب آب هدایت کنید ، اما اگر کاری کردید که به پشت روی آب شناور شود، مهم است.

+ فرشاد موتمنی ; ٩:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱
    پيام هاي ديگران ()