سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

باور کن 3

Weiler's Law:

Nothing is impossible for the man who doesn't have to do it himself.

قانون وایلر :

برای کسی که کارها را به دوش دیگران می نهد ، غیر ممکن وجود ندارد .

+ فرشاد موتمنی ; ۱:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٢/۱٠
    پيام هاي ديگران ()