سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

بخش از کتاب " تحقق رویاها " که با ترجمه من زیر چاپ است

فیزیک کوانتوم : الگوی جدید زندگی در قرن 21

ما در میانه یکی از مهمترین تغییرات الگوی زندگی به سر می بریم که بشر تا کنون با آن رویاروی گردیده است. ما شاهد پایان جهان بینی مکانیکی نیوتن هستیم که جای خود را به جهان بینی جدیدی با این مضمون می دهد که ما چیزی جز خودآگاه به هم مرتبط نیستیم و این خودآگاه به هم مرتبط صرفا شکلی از انرژی را در بردارد.

 

دوران ساعت مکانیکی نیوتن

در طی بیش از دویست سال، ایده های نیوتن بود که جهان بینی ما را دیکته کرد. نیوتن می گفت همه چیز عملکردی مکانیکی دارد که همانند عملکرد ساعت قابل پیش بینی است. از دیدگاه نیوتن، علم چیزی جز مشاهده نبود. یعنی هر مشاهده کننده ای در هر جای دنیا که بود می توانست خودش تنها به راحتی این جهان بینی را تداوم بخشد.

در اواخر قرن نوزدهم ، با ورود علم به دوره فیزیک زیر اتمی همه چیز تغییر کرد. دانشمندان کشف کردند ذراتی که اصطلاحا "ذرات زیراتمی" نام دارند، اصلا ذره نیستند. بلکه وقتی تحت اندازه گیری قرار می گیرند، رفتارشان مانند ذره است. همچنین آن ها حرکتی مانند موج دارند. فرضیه کوانتومی همه چیز را تغییر داده است، چون آن چه زمانی دنیای بیرونی و مکانیکی راتشکیل می داد حال به شبکه ای از هوش و شعور تبدیل شده است. علم نهایتا می پذیرد که عمل ساده مشاهده، نتیجه هر تجربه را تغییر می دهد و در مقیاس وسیع تر، مشاهده کننده و آن چه مشاهده می شود از یکدیگر جدائی ناپذیرند.

ماحصل این درک جدید این است که به شیوه کاملا متفاوتی با دنیایی که در دریافت مان می گنجد ،             برخورد می کنیم. مدل قدیمی ما که دیدگاه عینی به جهان داشت باید جای خود را به مدل جدیدی دهد که بیان می کند همه چیز ذهنی است و مشاهده گر بر آن چه مشاهده می شود، تاثیر می گذارد.

 

تناقض کوانتومی : دوگانگی موج _ ذره

احتمالا دوگانگی موج _ذره برجسته ترین مفهوم دنیای کوانتومی است و در مقیاس وسیع تری می توان آن را مبنای فلسفی تفکرات نوین دانست. دوگانگی موج _ ذره ویژگی تعریف کننده ماهیت های فیزیکی پایه نظیر الکترون، پروتون، نوترون، اتم و مولکول است که در وضعیتی قراردارند که از یک سو وقتی مشاهده نمی شوند مانند موج رفتار می کنند و از سوی دیگر وقتی مشاهده می شوند رفتارشان مانند ذره است.

در این جا عامل اصلی مشاهده است. معمولا ساختار فیزیکی به شکل موجی در فضا گسترده است. اما وقتی مشاهده صورت می گیرد، ناگهان به صورت رویدادهای متمرکز یا ذرات شبیه به نقطه در یک جا جمع می شود.

هنگامی که سیستم های کوانتوم فیزیکی مشاهده نمی شوند، رفتاری موجی دارند و تنها تمایل یا احتمال وقوع اتفاقات واقعی را نشان می دهند. از سوی دیگر وقتی مشاهده صورت می گیرد، حالت موجی به شکل ناگهانی و گسسته و غیر قابل پیش بینی تغییر یافته و جهش کوانتومی را نشان می دهد.

در سطح کلان این گونه به نظر می رسد که آن چه بر این فرآیند حاکم است تنها شانس و اقبال               می باشد، اما در واقع باید گفت در این جا توانش انتخاب گزینه درست وجود دارد.

+ فرشاد موتمنی ; ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱۱/٢۸
    پيام هاي ديگران ()