سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

خرگوش من

 

خرگوش من
خدا
رهایی
گذشت
وفاداری
شیدایی

my rabbit
Relief
Abundance
Beauty
Bestowal
Intelligence
Tolerance
+ فرشاد موتمنی ; ٩:٢٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٢٩
    پيام هاي ديگران ()