سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

معجزه

می شناسم

خدا را

معجزه را

عرفان را

در ترجمه این مجموعه اشعار عارفانه. حدود ده شب بود که نمی توانستم ترجمه شان کنم و امروز عصر در سکوت این اتاق عمدا سرد زاده شد ترجمه چند قطعه دیگر . و این یعنی معجزه. اگر از من بپرسید.  

خاضعانه می بوسم دستان هنرمند استاد شهناز و استاد پیرنیاکان را که در تبلور این واژگان سحرآمیز جام با جام شان پیاله زدم.

 

پ.ن. امروز عصر دلم تنگ شد واسه دکتر " خانه ای روی آب " فرمان آرا.

+ فرشاد موتمنی ; ۸:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۸/٢٩
    پيام هاي ديگران ()