سكوت مقدس

خموش باش و شكايت ز ظلم دور مكن

پیست

میزی برای کار،

کاری برای تخت،

تختی برای خواب،

خوابی برای جان،

جانی برای مرگ،

مرگی برای یاد،

یادی برای سنگ،

این بود زندگی ...

 

شادروان حسین پناهی

+ فرشاد موتمنی ; ٦:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٦/۱٥
    پيام هاي ديگران ()